Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

bajerka
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.
— Richelle Mead "W szponach mrozu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasamozatrucie samozatrucie
bajerka
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viasamozatrucie samozatrucie
bajerka
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
bajerka
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— Kobieca Czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viasamozatrucie samozatrucie
bajerka
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble viakakus kakus

June 01 2015

9984 b8b7 420
bajerka
9630 2c39 420
Reposted fromkakus kakus viadonotsendrequest donotsendrequest
bajerka
bajerka
Idę swoją drogą, muszę iść nią nadal. Jeśli nic nie będę robił, jeśli nie będę uczył się i szukał, jestem stracony. Wówczas, biada mi. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viadonotsendrequest donotsendrequest
9267 3709 420
6560 68fc 420

maddieonthings:

Maddie is all already for the spring rain 💫

1756 3802 420
7925 02bd 420
7922 0bfe 420

thunderstruck9:

Attributed to Raphaël Collin (French, 1850-1916), Portrait de Paul Victor Grandhomme. Black chalk, 27.5 x 21.5 cm.

Paul Victor Grandhomme (1851-1944), was a French enamel painter and medallist

8115 812c 420
bajerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl